Mateřská školka

ZŠ A MŠ SOBÍŇOV

SOBÍŇOV 215

582 62

 

Telefon:      569 694 537

E- mail:      mssobinov@gmail.com

PROVOZ:        6.30 – 16.00

Zero waste naší školy

Co dítě bude potřebovat do MŠ?


Mikulášská nadílka

obrazek obrazek obrazek

Milý Ježíšku

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

Dušičky v MŠ

obrazek obrazek

Podzimní radovánky na zahradě MŠ

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek

Chotěbořské dny medu

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek

Výtvarná činnost Sluníček v lese (technika: Frotáž, námět: „Kůra stromů“)

obrazek obrazek obrazek obrazek

Děkujeme hasičům za názornou ukázku záchranné akce

obrazek obrazek obrazek

Podzim se Sluníčky

obrazek obrazek obrazek obrazek

Na skok u Sluníček

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek

Zahradníci

obrazek obrazek

Podzimní tradice Sluníček – opékání jablíček a brambor s kamarády (ZŠ) v Olšinkách

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek

Toulky přírodou

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek

Pasování předškoláčků a Slavnostní rozloučení s předškoláky na OÚ

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek

Výlet MŠ – Pohádková vesnička – Podlesíčko

obrazek obrazek obrazek

Den v pohybu – BUĎ FIT!

obrazek

1. MÍSTO MINI ŽÁČCI v soutěži pohybových aktivit MŠ Vojnův Městec

obrazek obrazek

Máme rádi zvířata

obrazek obrazek obrazek

Ten dělá to a ten zas tohle (Besídka MŠ 2019)

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

My se vody nebojíme, my se plavat naučíme

plavani-01

Tablo – Předškoláci 2018 / 2019

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

Den Země v MŠ

obrazek obrazek obrazek obrazek

Návštěva knihovny v Sobíňově – Březen měsíc knih

navsteva-knihovny-ms

„Smrt nesem ze vsi – vynášení Moreny“

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek

Nové uspořádání v naší školce

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek

Naše krásná školka po renovaci

obrazek obrazek obrazek

Rekonstrukce

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek

 

KONTAKT:

ZŠ A MŠ SOBÍŇOV

SOBÍŇOV 215

582 62

 

Telefon:      569 694 537

E- mail:      mssobinov@gmail.com

PROVOZ:        6.30 – 16.00

 

 

MŠ SOBÍŇOV

Mateřská škola Sobíňov je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem
a to od 6.30 – 16.00. Kapacita MŠ činí 27 dětí. Děti jsou přijímány ve věku od tří do šesti let.
Třída sídlí v přízemní budově, která je propojena s budovou základní školy a tělocvičnou.
Součástí je také kuchyň a školní jídelna, kde se stravují žáci a zaměstnanci školy.

První zmínka o mateřské škole v naší obci se objevila v roce 1978. Prostory mateřské školy byly průběžně upravovány tak, aby provoz byl co nejvíce efektivní.V červenci a srpnu 2017 v naší mateřské škole proběhla kompletní rekonstrukce.

Mateřská škola sídlí v klidné části obce Sobíňov, jejíž součástí je oplocená zahrada s dětským hřištěm, která je vybavena a přizpůsobena bezpečnému pobytu dětí. V bezprostřední blízkosti je les. Žáci a děti mohou využít altán na zahradě školy, jako venkovní učebnu, ale také pro odpočinek
a relaxaci.

Prostory školy jsou dostatečně vybaveny pro pobyt dětí. Samotnou dekorací a výzdobou MŠ jsou práce a výtvory našich dětí. Výzdoba třídy je průběžně aktualizovaná podle příležitostí a ročnímu období. Je zde šatna, prostorná herna, umývárna s toaletami a sprchovým koutem. Je dbáno na osobní soukromí dítěte, jsou zde vytvářeny vhodné materiální podmínky. Úklid mateřské školy
a odpovídající hygienické podmínky zajišťuje provozní pracovnice v rozsahu odpovídajících předpisů.

Ložnice pro odpočinek dětí. Mateřská škola je v chladných a zimních měsících vyhřívána. V teplých a letních měsících je teplota regulována větráním. Kontrola teploty vzduchu je zajištěna nástěnnými teploměry dle hygienických předpisů. Vstup do mateřské školy je bezbariérový.

Interiér odpovídá moderním trendům, prostředí v mateřské škole umožňuje dětem pohybové, konstruktivní, výtvarné, pracovní a další aktivity odpovídající potřebám dětí předškolního věku. Nábytek je variabilní, uspořádaný do herních a pracovních koutků. Prostor se stolečky využíváme k výtvarným, pracovním činnostem, k didaktickým hrám, při práci s knížkami a dalším činnostem. Dětské židle a stoly jsou ve třech typech velikostí. V herně je dostatečné množství hraček
a pracovních pomůcek, které jsou průběžně doplňovány a obnovovány. Herní prostor je pokryt kobercem. Pro hudební činnosti máme dostatek rytmických nástrojů Orffova instrumentáře, elektronické varhany a kytaru. Ve třídě je počítač s přístupem na internet.

Výchovu a vzdělávání dětí vedou dvě kvalifikované pedagogické pracovnice. Vzájemně spolupracují a předávají si získané poznatky a zkušenosti. Chovají se, jednají a pracují profesionálně v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Samozřejmostí je sebevzdělávání formou samostudia odborné literatury
a publikací určených pedagogické veřejnosti. Mají účast na pedagogických seminářích.

NÁŠ „TÝM“ –ZŠ A MŠ

Ředitelka školy – Mgr. Jana Málková

Třídní učitelka I. třídy – Mgr. Ladislava Voráčková

Třídní učitelka II. třídy – Mgr. Jana Málková

Učitelka II. třídy – Bc. Jitka Doležalová, DiS.

Vedoucí učitelka MŠ – Žaneta Zhřívalová, DiS.

Učitelka MŠ – Lucie Kolmanová, DiS.

Účetní – Ludmila Ležalová

Vedoucí školní jídelny – Libuše Málková

Kuchařka – Irena Procházková

Uklízečka – Gabriela Adamcová

 

 

Filozofie MŠ (vzdělávací cíle a záměry)

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, poznávat, osvojovat si a společně sdílet základní hodnoty kulturní civilizované společnosti,
položit tak základ celoživotního vzdělávání všem dětem.

Samozřejmostí je pro nás snaha vytvářet vhodné podmínky pro optimální rozvoj dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu a zdravý životní styl. Směřujeme výchovou k tomu, aby se děti učily chápat a také poznávat a sledovat. Podporujeme u nich chuť přemýšlet a tvořivost.

Vždy a neustále klademe důraz na individualitu dítěte. Respektujeme jeho vývojové zvláštnosti, individuální vzdělávací potřeby, zájmy i možnosti bez omezování čí násilného nucení
do jakýchkoli činností a aktivit.

Smysl předškolního vzdělávání v naší MŠ vidíme v tom, že jsou všechny děti vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v běžném životě setkávají.

Jedině tak mají možnost získat a utvářet si reálný obraz o světě.

·        Dlouhodobé cíle

Stěžejní pedagogické záměry – přesahující období předškolního vzdělávání, podpora celoživotního vzdělávání.

Nejdůležitějším aspektem pro výchovně vzdělávací proces je spokojené dítě. Předškolní vzdělávání je důležité maximálně přizpůsobovat zvláštnostem, individuálním vzdělávacím potřebám, optimálním možnostem, zájmům, talentu/nadání a zkušenostem dětí předškolního věku a snažit
se znovu o osobní rozvoj každého dítěte se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké spolupráci s rodinou tzn. Umožnit všem dětem vzdělávání s demokratickými principy. Důležité je nabízet vzdělání odpovídající aktuálnímu psychickému a fyzickému stavu. Každé dítě brát jako jedinečnou osobnost, která má své individuální a specifické zvláštnosti, potřeby, zájmy, možnosti, zkušenosti,
a proto má právo a možnost rozvíjet se a učit se vlastním tempem. Každé dítě citlivě stimulovat, vždy je pozitivně a vhodně motivovat k vlastnímu úsilí v míře, která bude dítěti vyhovovat.

Dalším neméně důležitým aspektem je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Učit je poznávat a chápat okolní svět (aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, experimentovat, přemýšlet, aktivně tvořit a seberealizovat se), tímto položit základ celoživotnímu vzdělání pro všechny děti.

Nabízet a zprostředkovat dětem maximálně podnětné prostředí, mnohostranné
a pestré zážitky při předškolním vzdělávání. Vždy je důležité upřednostňovat vyvážený poměr spontánních i zájmových aktivit, didakticky cílených řízených aktivit při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, aniž by dítě bylo omezováno či do jakékoliv činnosti/ aktivity nuceno.

Vytvářet klidné, bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi. Podpora neagresivních vztahů. Společně si stanovovat jasná/ srozumitelná a funkční pravidla, ochraňovat práva a vymezovat taky povinnosti vzájemného soužití v MŠ dle demokratických principů. Snažit se o jejich transport do rodinného prostředí.

·        Střednědobé cíle

Podporujeme a vytváříme u dětí zdravý životní styl směřovaný k péči o vlastní zdraví
a ochranu životního prostředí. (Střednědobé cíle/pedagogické po dobu předškolního vzdělávání)

Snažíme se vzájemné propojovat společenství MŠ s rodinným prostředím. Pomáhat vytvářet dětem laskavé a důvěrné prostředí. Komunikaci vytvářející pocity jistoty, bezpečí a pohody. Nepřekládat dětem pouze hotové poznatky. Podpora jejich poznávací formy prožitkového učení. Vytvářet pro děti podmínky k rozvoji tělesného i duševního zdraví, rozvíjet návyky zdravého životního stylu – nenásilně hravou formou a vlastním příkladem učitelek a personálu školy. Vycházet z jedinečnosti a individuálních vzdělávacích potřeb a zájmů dětí adekvátně reagovat na vzniklé situace. Povzbuzovat touhu po poznání a obohacovat jej. Všestranný rozvoj dítěte – (rozvoj motorických a intelektových dovedností, rozvoj gramotnosti, matematické představivosti, přírodovědné, hudební, kreativity, seberealizace). Rozvíjet jazykové schopnosti a komunikativní dovednosti. Podporovat zájem o písmo, symboly, knihy – předčtenářská gramotnost. Učit děti žít
ve společenství ostatních dětí i dospělých a vzájemně spolu komunikovat. Podporovat nová přátelství. Vytvářet bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, solidarity, spolupráce a empatie. Rozvíjet schopnost sebeovládání a podporovat prosociální vztahy a postoje.

 

 

 • Krátkodobé cíle

Naše zásadní kroky k naplnění pedagogických záměrů v průběhu školního roku.

Snažíme se společně poznávat a sdílet hodnoty kulturní a civilizované společnosti, srozumitelným
a přijatelným způsobem pro děti (tj. samostatnost, úcta ke všem formám života včetně odpovědnosti za svůj život a zdraví, sebeúcta, podpora rodinných vztahů, vzájemný respekt, ohleduplnost, úcta k hodnotám uměleckým i materiálním včetně majetku svého i ostatních, radost z poznání touha objevovat, schopnost rozeznat dobro i zlo apod…). Podporujeme aktivitu dětí – spoluúčast na volbě
i tvorbě programu. Respektujeme právo neúčastnit se nabízené činnosti a být pozorovatelem. Taktéž nabídneme jinou alternativu pro dítě. Veškeré činnosti směřujeme k tomu, aby si dítě osvojovalo základy klíčových kompetencí (tj. dovedností) a získalo tak předpoklady pro další vzdělávání pro budoucí život. Respektujeme pedagogické zásady – povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme
a budujeme zdravé sebevědomí dětí. Intenzivní a specifickou péči a podporu věnujeme obzvlášť dětem v posledním roce před školním vzděláváním při systematické cílené přípravě na budoucí roli školáka –zahájení povinné školní docházky.

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

KLÍČ OD SVĚTA

„Pokud chceš někomu pomoci, dej mu do ruky klíč, ale nech ho, ať si odemkne sám.“

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

 

 • Školní řád
 • Školní vzdělávací program
 • Vnitřní předpis o vybírání úplaty

Dokumenty jsou k nahlédnutí na informativních nástěnkách.

 

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ a bylo vhodně upraveno
 • předat do MŠ dítě zdravé (MŠ má právo odmítnout nemocné dítě v zájmu zachování zdraví ostatních dětí)
 • po příchodu osobně předat dítě učitelce
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte
  • nahlásit změnu bydliště, telefonu, zaměstnání, zdravotního stavu dítěte
  • nahlásit pověřené osoby, které budou vyzvedávat dítě
  • v termínech hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 

PLATBY

Výše příspěvku je stanovena na 150,– Kč měsíčně bez ohledu na počet docházejících dní v měsíci. Splatnost do 16. dne v měsíci.

Od poplatku jsu plně osvobozeni děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

ORGANIZACE DNE

6.30 – 8.15                 spontánní a zájmové aktivity

8.15 – 9.00                  osobní hygiena, samoobslužné činnosti, dopolední přestávka, cvičení

9.00 – 9.30                 didakticky řízené činnosti

9.30 – 11.30               pobyt venku

11.30 – 12.15             oběd

12.15 – 14.00             odpočinek, spánek, klidové činnosti

14.00 – 14.30             hygiena, svačina

14.30 – 16.00             odpolední zájmové aktivity

 

JAK USNADNIT DÍTĚTI VSTUP DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Na začátku docházky je dítě konfrontováno s mnoha změnami, které mohou adaptaci na MŠ ovlivnit.

Už v domácím prostředí můžete dítěti některými kroky výrazně pomoci v adaptaci na MŠ.

S čím se tedy dítě při vstupu do MŠ setkává?

Co může způsobovat problémy?

1. Odloučení od rodičů je prvním a největším problémem, se kterým se musí dítě vyrovnat. Připravovat na odloučení můžete dítě například pobytem u prarodičů, tety, kamarádky – to i přes noc. Čím více pozitivních zážitků s tímto krátkým odloučením bude mít dítě, tím lépe si zapamatuje, že po odloučení přichází shledání a že se vrátíte. Minimalizujete tím stres z odloučení.

2. Adaptace na nové prostředí. Rodiče mohou po dohodě s p. učitelkou navštěvovat před vstupem do MŠ kolektiv dětí.

3. Stravování v MŠ – v MŠ je pestrá strava, složená ze zeleniny, ovoce, masa, ryb,….

zvykejte své děti na pestrou stravu

– učte děti kousat ze čtvrtky nebo půl krajíce chleba

– učit děti pít z hrnečku

– nechávejte děti, ať si samy dávají do pusy

4. Samoobsluha – dejte dětem prostor k oblékání a svlékání. Dopřejte jim volnější věci pro lehčí manipulaci.

5. Procházky v MŠ – seznamte děti se samostatným pobytem v přírodě, omezte vození v kočárkách.

6. Hygiena – učte děti si umýt ruce, samostatně chodit na WC, na malou stranu, smrkat.

7. Odpočinek po obědě – učit děti po hlavním jídle odpočívat. Spánek působí pozitivně na imunitní systém člověka. Předškolní děti se připravují k zápisu do ZŠ.

Veškeré problémy se vstupem dítěte do MŠ konzultujte s učitelkami, spolupráce rodičů a MŠ je příkladem a přínosem pro dítě.


Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv