Školní oběd = součást zdravého jídelníčku dítěte

 

Základní škola a Mateřská škola Sobíňov Vnitřní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2008 o školním stravování, vyhláškou č.137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou č.84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích.
1. Práva a povinnosti dětí a žáků • Všechny děti a žáci mají právo na stravování ve školní jídelně v době pobytu ve škole.
• V době nepřítomnosti si mohou první den odebrat stravu do jídlonosiče. • Mají právo na kvalitní a vyváženou stravu, na všechny části jídla. • Strávníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny. • Děti a žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování, hygienická a společenská pravidla při stolování. Chovají se tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví jiných. • Děti a žáci zacházejí šetrně s vybavením školní jídelny. Za svévolné poškození nebo zničení majetku školní jídelny strávníkem je požadována úhrada od zákonných zástupců dítěte nebo žáka, který poškození způsobil.
2. Práva a povinnosti zákonných zástupců • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo u ředitelky školy. • Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka, v době nemoci neprodleně dítě nebo žáka odhlásit ze stravování • Zákonný zástupce má povinnost včas uhradit stravné, dodržovat pravidla odhlašování a přihlašování stravy.
3. Pravidla vzájemných vztahů dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy • Děti a žáci se řídí pokyny pedagogického dozoru, vedoucí školní jídelny nebo kuchařky, chovají se slušně a ohleduplně. • Pracovník vykonávající dohled vydává dětem, žákům a zákonným zástupcům takové pokyny, které souvisí se zajištěním jejich bezpečnosti a organizačních opatření.
4. Provoz a vnitřní režim školní jídelny Pracovní doba ŠJ: 6.00 – 15.00 Výdejní doba pro děti 11.30–13.00 pro odběr do jídlonosičů 11.00– 11.30
Výše stravného : Obědy pro děti a žáky školy jsou dotované. Strávníci platí pouze potraviny.
Ceník je přílohou tohoto řádu.
Placení stravného .: Platí se zpětně za počet odebraných jídel v daném měsíci zasláním na účet školy č.ú.— 1 1 2 4 4 2 5 3 3 9 /0 8 0 0 , s použitím variabilního symbolu, který byl strávníkovi přidělen. Jiný způsob placení je nutno dohodnout s vedoucí ŠJ ve výjimečných případech.
Přihlášky ke stravování se podávají osobně ve školní jídelně vedoucí školní jídelny v pracovní době jídelny.
Odhlášky ze stravování se provádějí v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky každý pracovní den v době od 6.00 do 13.30. Oběd v daný den je možné odhlásit do 7.30. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
Stravování v době prázdnin,ředitelského volna : V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou strávníci s předstihem informováni. Pokud se budou chtít ve školní jídelně stravovat žáci v době prázdnin, kdy jídelna vaří pro MŠ nebo cizí strávníky, budou hradit celou výši oběda.
Jídelní lístek na každý týden je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, na webové stránce obce Sobíňov v záložce MŠ a ZŠ a v systému Komens Bakaláři. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
Režim školní jídelny V jídelně děti a žáci nehlučí, pohybují se opatrně, udržují své místo v čistotě, v případě potřeby požádají o hadr a zajistí úklid. Žáci si polévku odnesou od vydávacího okénka na své místo, pak si vyzvednou druhé jídlo. Veškeré použité nádobí vracejí do odkládacího okénka.
Nesnědené jídlo vrací strávník s použitým nádobím. Nádobí nelze vynášet z jídelny. 5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu dětí a žáků při stravování. Posuzuje a hodnotí rizika a přijímá opatření k zajištění bezpečnosti. Škola zajišťuje nad dětmi a žáky dohled svými pracovnicemi – učitelky, vychovatelka ŠD, školní asistentka. Škola vede evidenci úrazů, v případě úrazu či poranění dozor okamžitě poskytne první pomoc. Úraz oznámí ředitelce školy a zákonnému zástupci, provede zápis do knihy úrazů. Projevy diskriminace, násilí nebo nepřátelství jsou v celé škole, tedy i ve školní jídelně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek.proti školnímu řádu.
6. Závěrečná ustanovení Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen pedagogickou radou konanou 25.ledna 2021.
Děti a žáci byli seznámeni s tímto řádem třídními učitelkami, seznámení je zapsáno v třídní knize.
Zákonní zástupci dětí a žáků byli informováni o vydání řádu prostřednictvím Komens Bakaláři, řád je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a na webové stránce obce Sobíňov v záložce MŠ a ZŠ.
Tento řád nabývá platnosti 1.února 2021.
V Sobíňově 25.ledna 2021 Mgr.Dagmar Hradecká Ředitelka školy
Základní škola aX/atefská škola Sobmov (?) okres Havlíčkův Brod IČO: 75015072
Tel.: 569 694 537

 

 

 

Jídelníček v naší škole je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebních a hygienických norem a také finančního normativu.

Dbáme na správnou skladbu stravy, pestrost, rozmanitost a plníme výživové hodnoty tzv. spotřebního koše, který sleduje spotřebu: masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, cukrů, tuků, zeleniny, ovoce, luštěnin, brambor.

Snažíme se vařit zdravě, ale zároveň chutně, jídelníček obohacujeme o nová jídla.

S úspěchem jsme zavedli před dvěma lety novinku – žáci 5. ročníku si sami dle uvedených zásad po dohodě s vedoucí ŠJ sestavují jídelníček na celý měsíc a podle něho vaříme v květnu. 1. června – Den dětí -  připravujeme dětem jejich oblíbené jídlo a sladké překvapení.

Vaříme výhradně z čerstvých a kvalitních surovin. Součástí každého oběda je vždy buď zelenina, zeleninový salát, ovoce, kompot, dvakrát měsíčně jako doplněk zařazujeme jogurt nebo šlehaný tvaroh a cereální tyčinku.

Nápoje (ovocné, bylinkové a zelené čaje, džusy, ochucená mléka) jsou k dispozici v nápojovém vířiči, z kterého si děti čepují sami.

Umožňujeme i nepravidelné stravování – např. pouze ve dnech, kdy mají děti kroužek.

Jídelníček je k dispozici k nahlédnutí na nástěnce ve školní jídelně a je vždy sestavován na 14 dní předem.

To vše za výhodnou cenu, neboť se platí pouze cena surovin…

 

JAK SE VAŘÍ

Zásady pro sestavování jídelního lístku a přípravu jídel 

Jídelníček je sestavován v souladu s požadavky na plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky o školním stravování. Pomůckou přim jeho sestavování je také dokument Nutriční doporučení MZ ke spotřebnímu koši ze dne 1.9.2015.

K vaření jsou používány denně čerstvé suroviny, preferujeme místní dodavatele.

Polévky

Polévky se připravují ze základního vývaru z čerstvého masa a kořenové zeleniny. Vzhledem k plnění spotřebního koše a nutričního doporučení zařazujeme častěji zeleninové a luštěninové polévky.

Hlavní jídla

Pro přípravu hlavních jídel používáme pouze kvalitní chlazené maso vepřové, hovězí, kuřecí a krůtí, 2× do měsíce vaříme různé druhy mořských ryb. 2× měsíčně zařazujeme sladký pokrm a každý týden bezmasé jídlo (zeleninové, luštěninové).

Přílohy

K hlavním jídlům zařazujeme různé druhy příloh v souladu s plněním SK a ND – brambory, bramborovou kaši, brambory šťouchané, vídeňský bramborový salát, dále obiloviny – rýži, bulgur, kuskus, tarhoňu, těstoviny, houskové a bramborové knedlíky.

Doplňky a nápoje

Děti dostávají denně dle skladby jídelníčku a finančních možností čerstvé zeleninové saláty a ovoce, popř. kompoty a saláty sterilované. Minimálně 2× do měsíce zařazujeme mléčný výrobek – tvarohový krém nebo jogurt, též cereální tyčinku nebo ovocné pyré.

Jako nápoje jsou podávány sypané ovocné, černé nebo zelené čaje s příchutí, ovocné sirupy nebo koncentráty bez konzervantů, kakao, bílá káva, mléko.

Svačinky pro děti MŠ

Ke svačinkám jsou podávány různé druhy čerstvého pečiva a chleba s rozmanitými pomazánkami a čerstvou zeleninou nebo ovocem. Též obilninové kaše jako pohanková, vločková, krupicová, jahelná, rýžová, dále pudinky, jogurty a tvarohové krémy a ovocné pyré. Denně dostávají 1 mléčný nápoj.

Mléko

Na vaření a pitný režim používáme čerstvé mléko.

Cena stravného
žáci 7 – 10 let 23 Kč
žáci 11 – 14 let 25 Kč

Vedoucí školní jídelny Libuše Málková.


Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv